Rekisteriseloste

Apilanlehti Oy:n tietosuojaseloste koskien asiakasrekisteriä
Henkilötietolain mukainen tietosuojaseloste, henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §.
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523

Tietosuojaselostetta on viimeiksi päivitetty 11.5.2018

 1. Rekisterinpitäjä
  Apilanlehti Oy (jäljempänä ”Apilanlehti”)
  Y-tunnus: 1104150-2
  Malmin kauppatie 8 B (käyntiosoite), 00700 Helsinki
  Puhelin: 09-686 11 444
   
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  Asiakaspalvelupäällikkö Anette Elki
  c/o Apilanlehti Oy
  Puhelin: 09-686 11 444
  Sähköposti: asiakaspalvelu@apilanlehti.fi
   
 3. Rekisterin nimi
  Apilanlehden asiakasrekisteri, joka pohjautuu asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen (”Apilanlehden asiakasrekisteri”)
   
 4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
  Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän asiakassuhteen hoitamiseen, Apilanlehden palveluiden tuottamiseen sekä markkinointiin, etämyyntiin ja asiakasviestintään sekä takuuvelvoitteiden täyttämiseen. Asiakkuutta voidaan toteuttaa kirjallisesti, puhelimitse, sähköpostitse ja tekstiviestillä sekä muita digitaalisia kanavia käyttäen.
  Henkilötietoja voidaan myös lainsäädännön sallimissa rajoissa käsitellä Apilanlehden yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien tuote- ja luottotarjouksia, suoramarkkinointi, etämyynti ja mielipide- sekä markkinatutkimukset ja vain sellaisissa tarkoituksissa, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Apilanlehden käyttötarkoitusten kanssa.
  Henkilötietojen käsittelyn yleinen edellytys on henkilötietolain 8 § 1 momentin 1, 2, 5, 6 ja 7 kohtien mukaisesti.
   
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisterissä voidaan käsitellä rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
  • etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
  • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot, rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot
  • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja -kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen)
  • asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. maksullisten tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, maksuttomien tuotteiden ja palveluiden tilaustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit, chat- sekä tekstiviestit)
  • sukupuoli
  • syntymäaika
  • äidinkieli
  • edellä mainittujen tietojen muutostiedot
    
  Rekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista ja tilanneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:
  • asiakasnumero
  • henkilötunnus
  • laskutus- ja perintätiedot
    
 6. Asiakasrekisterin tietolähteet
  Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja    -kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä.
  Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi Apilanlehden yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.
   
 7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
  Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa Apilanlehden yhteistyökumppaneille, mikäli rekisteröity ole nimenomaisesti kieltänyt tietojensa luovuttamista. Tietojen luovuttaminen voi olla vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Apilanlehden asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa käyttötarkoitus ei ole käyttötarkoitusten kanssa ristiriitainen.
  Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten edellyttäessä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

  Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun ja nimissä, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.
  Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
  Apilanlehti voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen. 
  Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille.
   
 8. Rekisterin suojaus
  Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tieto-turvallisten teknisin keinojen suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy kielletty.
  Vain yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin silloin kun rekisterinpitäjä on myöntänyt käyttöoikeuden.
   
 9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
  Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu siten, että rekisteröidyn tulee olla kirjallisesti yhteydessä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla rekisteröidyn allekirjoittama.
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun numeroon 09-686 11 444 tai sähköpostitse: asiakaspalvelu@apilanlehti.fi